روزیه را ببینید!روزیه را ببینید!مشاهده زنده (لایو) نمایی زیبا از ایوان اقامتگاه بوم گردی روزیه مُشرف به دشت
اتاق شماره ۴ اقامتگاهاتاق شماره ۴ اقامتگاهاتاق سنتی و حمام و سرویس بهداشتی مستقل
اتاق شماره ۳ اقامتگاهاتاق شماره ۳ اقامتگاهاتاق سنتی و حمام و سرویس بهداشتی مستقل
اتاق شماره ۲ اقامتگاهاتاق شماره ۲ اقامتگاهاتاق سنتی و حمام و سرویس بهداشتی مشترک
اتاق شماره ۱ اقامتگاهاتاق شماره ۱ اقامتگاهاتاق سنتی و حمام و سرویس بهداشتی مشترک