روزیه را ببینید!

مشاهده زنده (لایو) نمایی زیبا از ایوان اقامتگاه بوم گردی روزیه مُشرف به دشت روزیه | يكشنبه 21 شهريور 1400